theHoneyman Kanuka Honey
Kanuka Honey
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Manuka Honey Blend
Manuka Honey Blend
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Manuka Honey MGO83+
Manuka Honey MGO83+
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Manuka Honey MGO263+
Manuka Honey MGO263+
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Manuka Honey MGO514+
Manuka Honey MGO514+
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Manuka Honey MGO820+
Manuka Honey MGO829+
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Pohutukawa Honey
Pohutukawa Honey
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Premium Blended Honey
Premium Blended Honey
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Rewarewa Honey
Rewarewa Honey
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Manuka Honey Liqueur
Liqueur
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
Manuka Mead Honey Wine
Mead
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
theHoneyman Premium Blended Honey Snaps
Premium Blended Honey Snaps
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
Ginger
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
Kiwifruit & Vitamin C
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
Lemon
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
Orange & Propolis
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per 
Propolis
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per